Remiss svar del1 på HaVs förslag på förvaltningsåtgärder och fredningsområden i Östersjön

Sveriges Organiserade Fiskeguider har beretts tillfälle att svara på remissen om ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön. Här kommer våra synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra statusen för vår fiskresurs.

 

Ang Konsekvensutredning

Syftet i konsekvensutredningen att minska ”fiskedödligheten” är helt missriktad och rimmar illa med ert uppdrag att tillse ekosystembaserad förvaltning. Naturligtvis ska målet med denna ändring leda till en minskad ”fiskdödlighet” och i synnerhet en minskad rovfiskdödlighet. Det finns flera risker med förslaget som kan äventyra dess målsättning och resultat. Att freda områden och brista i tillsyn är en sådan risk. Vi kommer vidare presentera förslag på åtgärder för att göra riskanalysen säkrare och på så sätt lyckas med att förbättra statusen för våra rovfiskbestånd. Vi Sveriges Organiserade Fiskeguider anser också att ert hot om att fiske helt ska förbjudas om inte ändringarna införs och bestånden sviker tyder på stor förnekelse i vilken roll ni själva har i den akuta situation vi fiskeguider och våra fiskbestånd har hamnat i. Vi anser att en mer konstruktiv och ansvarstagande inställning från er sida vore bättre både för fisken och människan.

 

Fredningsområden

Vi stöder fredning av lekplatser. Allt som gynnar fisken och förbättrar dess förmåga till att föröka sig och skapa starkare bestånd är vi för. Dock ser vi med detta förslag en trend där man i flera fall inte tar hänsyn till en specifik lokal lekplats utan hellre vill freda ett helt område eller till och med en hel fjärd. Detta är olyckligt och bidrar till en inskränkning i vårt utövande. En levande skärgård och kust ingår i ert uppdrag att uppfylla och förverkliga. Hur ökar de nya bestämmelserna vår möjlighet att utveckla skärgård och kust? Ett exempel på områden där det kommer få mycket stora effekter på vår verksamhet och friheten att fiska är tex de föreslagna fredningsområdet vid Vaxholm, Kyrkfjärden(Värtan) samt

Smältevik(Oskarshamn). Det finns flera liknande områden och vår ståndpunkt är att ni gör omtag på dessa och blir mer precisa i er avgränsning i de områden som verkligen är av vikt för reproduktionen av fisk. En vägledning är att ni väger in de fria fisket och värdet i rekreation och välbefinnande för gemene man.

 

Förvaltning av resursen fisk

Sveriges Organiserade Fiskeguider anser att HaV inte kan utföra förvaltningen av resursen fisk på ett ekosystembaserat sätt. Detta är ett systemfel i myndighetssverige. Ni anger i er konsekvensanalys att predation av rovfisk är lika eller större från säl och skarv som från sport och fritidsfiske. Då ni själva inte kan påverka eller har beslutanderätt om predation av rovfisk från annat än fiske så bör möjligheter att ge mandat att fördela styrning och medel för detta. Så att en ekosystembaserad förvaltning kan utföras genom ansvarig myndighet. I detta fall Länsstyrelserna. I EU:s regelverk finns utrymme för detta då förvaltningen, skydds och licensjakt av skyddsvärda arter inte kan avkrävas mark och vattenägare allena. Myndigheterna har en del i ansvaret att skydds och licensjaktskvoter uppfylles.

 

Förvaltning av resursen fisk genom fredningsområden

I förslaget ökar andelen fredade områden markant. Med denna ökning så ökar också ansvaret på myndigheterna att utföra en ekosystembaserad förvaltning. Finns budget och hänsyn tagen till att kunna genomföra denna förvaltning? Här menar vi att detta måste tas i med beräkningarna och berörda myndigheter måste ges mandat och ekonomiska medel för att genomföra denna nya bestämmelse så att fisken verkligen gynnas. Att lämna fredningsområden utan regelbunden tillsyn gynnar inte fisken utan ökar bara predationen från säl och skarv. Allt ifrån att utöka tillsyn och kontroll av fiskeregler. Till ökad närvaro för att störa predatorer samt märka upp fredningsområden med skyltar och bojar. I dagsläget är 30st fiskeguider i vår organisation utbildade tillsynsmän. En resurs som skulle kunna nyttjas bättre i förvaltningen. Kan ni utlova medel till berörda myndigheter för att genomföra detta?

2021-01-30 12:15