Etiska riktlinjer

Verka som en ”sportfiskets ambassadör” dvs. upplysa och förmedla kunskap kring fisken och sportfiskets betydelse.

Respektera fisken och naturen.   

Följa gällande lagar ang. fiskeregler och minimimått.

Respektera fredningsområden samt regler i naturreservat.

Använd redskap anpassade för avsedd art. 

Hantera fångst varsamt och med minimal tid ovan vatten vid återutsättning.

Avliva omedelbart fisk som skall behållas.

Iaktta försiktighet i uppväxtområden för fisk och sjöfågel vad gäller användning av huvudmotor med tanke på svall och bottenkontakt. I för grunda områden för huvudmotor bör el/trollingmotor användas.

Sök inte framgång genom att störa andra sportfiskare/guider i ett begränsat område. Fiska i ett annat område eller en annan tid. Använd ledig tid till att finna nya produktiva områden. Då utvecklas du som guide och får större förtroende hos kunderna.

Undvik att fiska på samma område flera dagar i sträck utan byt ställe och område så långt det är möjligt för att hålla nere fisketrycket.

Vid användning av båt framföra denna på ett för kunden tryggt sätt och med hänsyn tagen till djur och natur.

Håll naturen/vattnet rent. Ta med skräp hem.

Vid uttag av matfisk bör så kallat fönsteruttag tillämpas dvs. dom mindre och dom större fiskarna återutsätts. Max och min mått regleras i nationella regler samt i lokala bestämmelser.