Välkommen till SOF

Sveriges Organiserade Fiskeguider (SOF) är en ideell förening med uppgift att verka för en utveckling av fisketurismnäringen. 

Föreningens medlemmar skall aktivt verka för en hög säkerhet, hållbart fiskeuttag, ändamålsenlig fiskevård samt efterföljande av allemansrättsliga principer.

Föreningen skall fungera som en aktiv part i samhällsdebatten och därmed stärka fiskets roll i förhållande till andra verksamhetsområden.

Målsättningen är ett hållbart fiske på starka fiskebestånd som ger underlag för entreprenörskap och god ekonomi i företagen.

Föreningen skall:

 • Utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv, andra organisationer och massmedia
 • Verka för en hör säkerhet för såväl entreprenörer som deras gäster
 • Verka fär en positiv utveckling av fisketurism till gagn för både näringsliv och samhället i övrigt
 • Verka för att medlemmarna har en hög kompetens gällande lagstiftning , fiskebiologi och sjösäkerhet
 • Att uppträda som förhandlingspart och remissinstans
 • Verka för en ändamålsenlig fiskevård, bruka i stället för förbruka fiskebestånd.

 • Remiss svar del1 på HaVs förslag på förvaltningsåtgärder och fredningsområden i Östersjön

  Sveriges Organiserade Fiskeguider har beretts tillfälle att svara på remissen om ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön. Här kommer våra synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra statusen för vår fiskresurs.

  Läs mer…
  2021-01-30 12:15
 • Remiss svar del2

  Fångstbegränsning och minimimått

  Vi kan hålla med om de förslag som anges i remissen men anser det mycket olyckligt att inte abborren finns med i detta förslag. I en ekosystembaserad förvaltning ska försiktighetsprincipen råda och då är vår rekommendation ett maxuttag på abborre 5st max 38cm/ fiskare och dygn.

  Det behövs inga fler utredningar eller arbetsgrupper kring detta. Låt försiktighetsprincipen råda och ta med abborren i de nya bestämmelserna redan nu.

  Utanför denna remiss yrkar vi fortfarande på en fångst av max en lax med fettfena/ fiskare och dygn. Detta är en mycket stor kontrovers i trollingfisket och bör omprövas snarast. Detta har vi tidigare framfört när det var aktuellt. Men problemet kvarstår. Varför bara ha en inskränkning i trollingfisket och inte i övrigt laxfiske. Detta samtidigt som ”mynningsfisket” för husbehov är tillåtet vid våra norrländska laxälvar. Detta rimmar illa med en god förvaltning.

  Läs mer…
  2021-01-30 11:46

Fler nyheter