Sveriges Organiserade Fiskeguider (SOF) är en ideell förening med uppgift att verka för en utveckling av fisketurismnäringen.

SOF grundades 2008 och är idag Sveriges största organisation för yrkesverksamma fiskeguider med över 50 certifierade guider.

Föreningens medlemmar skall aktivt verka för en hög säkerhet, hållbart fiskeuttag, ändamålsenlig fiskevård samt efterföljande av allemansrättsliga principer.

Föreningen skall fungera som en aktiv part i samhällsdebatten och därmed stärka fiskets roll i förhållande till andra verksamhetsområden.

Målsättningen är ett hållbart fiske på starka fiskebestånd som ger underlag för entreprenörskap och god ekonomi i företagen.

Föreningen skall:

  • Utveckla goda relationer till myndigheter, näringsliv, andra organisationer och massmedia

  • Verka för en hög säkerhet för såväl entreprenörer som deras gäster

  • Verka fär en positiv utveckling av fisketurism till gagn för både näringsliv och samhället i övrigt

  • Verka för att medlemmarna har en hög kompetens gällande lagstiftning , fiskebiologi och sjösäkerhet

  • Att uppträda som förhandlingspart och remissinstans

  • Verka för en ändamålsenlig fiskevård, bruka i stället för förbruka fiskebestånd.