Välkommen till SOF

Sveriges Organiserade Fiskeguider är en ideell förening med uppgift att verka för en utveckling av fisketurismnäringen och hjälpa medlemmar med praktiska frågor samt medverka i den politiska debatten som rör sport och fritidsfisket. Detta sker bland annat genom regelbundna kontakter med myndigheter och andra intressegrupper och deltagande som referensgrupp i olika projekt.

Föreningens medlemmar skall aktivt verka för en hög säkerhet, hållbart fiskeuttag, ändamålsenlig fiskevård samt efterföljande av allemansrättsliga principer.

Föreningen skall fungera som en aktiv part i samhällsdebatten och därmed stärka fiskets roll i förhållande till andra verksamhetsområden. Vi företräder ett 30-tal sportfiskeguider som i huvudsak är verksamma från båt med fast hemmahamn eller mobila med hjälp av trailer i stor-Stockholms området.

SOF innehar styrelseplats i föreningen Fiskefrämjandet Stockholmsskärgård samt Leader Stockholmsbygd vars uppgift är att besluta om EU medel för åtgärder som skall främja fiskebestånd, miljö samt ökad lönsamhet i näringen.

 • Årsmöte 2017

  För första gången i SOFs historia så är äntligen en kvinna invald i styrelsen. Ulrika Hedbom varmt välkommen och låt det här bli en ännu än kick i vårt gemensamma arbete att verka för ett hållbart fiske och därtillhörande fisketurism.

   

  2017-04-18 15:17
 • Ny vägledning från Skattemyndigheten

  Skatteverket har tagit fram en ny rättslig vägledning som i korthet betyder att man inte behöver särredovisa fika,drycker, enklare lunch samt uthyrning av utrustning vid en paketerad fisketur där huvudparten består av båttransport. Det är med andra ord 6% moms som gäller för en paketerad fisketur. Se hela texten här 

  http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/357233.html?date=2016-11-29&q=fisketurer

  Denna ersätter tidigare skrivelse som bl.a. krävde att det är frågan om en reguljär tur.

  2017-03-31 08:34

Fler nyheter